Godziny pracy biblioteki szkolnej


Godziny pracy


PONIEDZIAŁEK
8.00
-
14.30
WTOREK
8.00
-
14.30
ŚRODA
8.00
-
14.30
CZWARTEK
8.00
-
14.30
PIĄTEK
8.00
-
14.50

RegulaminyRegulamin biblioteki (wypożyczalni i czytelni):
W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
1.    Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
2.    Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
3.    Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4.    Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
5.    Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
6.    Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
7.    Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
8.    Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
9.    Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
12. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określi odrębny regulamin.

13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.Regulamin MCI


1.    Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.
2.    Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
3.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4.    Programy wypożyczane są uczniom i pracownikom posiadających karty biblioteczne. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
5.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy. Ograniczenie czasowe wynika z faktu dużej ilości chętnych do korzystania.
6.    Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
7.    Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy korzystać ze słuchawek ustawić głos stosunkowo cicho.
8.    Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
9.    Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
10. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi - bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
11. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.
12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.